กองทุน RMF หรือ Retirement Mutual Fund เป็นกองทุนที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ด้วยเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพระยะยาว เพื่อการเกษียณ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมทั่วไป แต่มีข้อแตกต่างคือ กองทุน RMF มีข้อกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องถือครองกองทุน RMF อย่างน้อย 5 ปี และลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี
กองทุน RMF ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เนื่องจากต้องการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินที่ลงทุนในกองทุน RMF ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ ซึ่งเหตุผลที่เราควรซื้อกองทุน RMF เก็บเอาไว้ มีดังต่อไปนี้


ช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
ด้วยภาครัฐต้องการส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ออกมาตรการจูงใจในการออมและลงทุนให้แก่ประชาชน โดยผู้ที่ลงทุนในกองทุน RMF สามารถนำเงินดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น หากมีเงินได้พึงประเมิน 1,000,000 บาท และลงทุนในกองทุน RMF 500,000 บาท จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 150,000 บาท ส่งผลให้เงินได้ที่ต้องนำไปคำนวณภาษีลดลงเหลือ 850,000 บาท

สะสมเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
กองทุน RMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนั้น การลงทุนในกองทุน RMF จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยกองทุน RMF จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นอกจากนี้ การบังคับให้ซื้ออย่างต่อเนื่อง ก็ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเก็บออมเป็นประจำอีกด้วย

กระจายความเสี่ยง
การลงทุนในกองทุน RMF ไม่ได้มีข้อดีแค่การลดหย่อนภาษีเท่านั้น แต่ยังดีในแง่ของการลงทุน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน เนื่องจากกองทุน RMF จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนที่เราซื้อไม่ให้ผลกำไรตามที่เราคาดหวัง เราสามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนกองทุนที่เป็น RMF เหมือนกันได้เช่นเดียวกัน

ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง
กองทุน RMF มีข้อกำหนดในการถือครองและลงทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป โดยผู้ลงทุนต้องถือครองกองทุน RMF อย่างน้อย 5 ปี และลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีเว้นปี เพื่อให้การซื้อกองทุน RMF ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย

ลงทุนง่าย
การซื้อกองทุน RMF สามารถซื้อผ่านธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ได้ โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อกองทุน RMF เพื่อลดหย่อนภาษีได้หลายช่องทาง เช่น ซื้อผ่านระบบออนไลน์ ซื้อผ่านสาขาธนาคาร หรือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

หากกำลังมองหาช่องทางในการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ การลงทุนในกองทุน RMF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้ และช่วยให้ผู้ลงทุนมีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ