1. เข้าเว็บไซต์ https://www.google.co.th/maps
2. คลิกเลือกตำแหน่งสถานที่ประกอบการ สวน ไร่ ของตนเอง
3. ตัวเลขละติจูด ลองติจูด จะเป็นตัวเลขที่มีทศนิยม 6 หลัก ตามกรอบสีแดงในภาพ