เข้า check ข้อความใน inbox ไม่ได้ค่ะ
click เข้าไปแล้วระบบแจ้งว่า Database Error ค่ะ