บางครั้งบางคราวก็รู้สกึเหมือน
ตัวเองอยู้คนเดียวบนโลกใบนี้
มันรู้สึกวังเวง ตลอดเวลาเลยละ
เหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลก

https://918kissyou.com/