หลัก "คิดเป็น ก่อนทำเป็น" เพื่อทำงานใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

 1. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  บทนำ
  หลังจากคุณจบอุดมศึกษา คุณเรียนมาแล้ว 16 ปี คุณเข้าสู่ในโลกของหางานทำ ซึ่งมีระยะเวลา 38 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวที่คุณต้อง ทำงานใหม่ ตั้งแต่เป็น พนักงานใหม่ ผู้จัดการโครงการใหม่ หรือ สืบทอดธุรกิจเกษตร ปัญหางานใหม่ขาดทักษะการทำงานใหม่ เหล่านี้ทำให้คุณต้องลองผิดลองถูก กลัว กังวล ไม่มั่นใจ เสียทั้งเวลา และ เสียทรัพยากร แต่งานยังไม่สำเร็จ ดังนี้

  • คนจบใหม่ ที่ขาดทักษะการทำงาน (ไม่มีประสบการณ์) ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอะไร แล้วต้องเริ่มทำอย่างไร? ไม่แน่ใจว่าที่ทำนั้นถูกหรือไม่ ทำแล้วต่ำกว่าค่าเฉลี่ย กว่าจะลองผิดลองถูก กว่าจะทำเป็น แล้วถ้าคนนี้ลาออก คนอื่นทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ ไม่? ….แล้วจะคนและองค์กรที่ทำงานด้วย จะก้าวหน้าต่อไปอย่างไร?

  • ผู้จัดการโครงการใหม่ เป็นงานระยะเวลาสั้น มีดัชนีชี้วัดชัดเจน ถ้าคุณขาดทักษะการทำงาน คุณไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เสียเวลากับการรอคอยมาก บ่อย ทำแล้วไม่บรรลุเป้าหมาย หรือ ส่งงานไมทัน งานเร่งด่วนไปหมด คนที่ทำงานด้วยก็สับสน ที่สุดก็ไร้ทิศทาง คนอื่นทำแทนไม่ได้ ทำเป็นอยู่คนเดียว ขยายงานไม่ได้ ปรับตัวในการแข่งขันในโลกจริงไม่ได้ คุณเสียทั้งชื่อเสียง และ เสียลูกค้า

  • คนสืบทอดธุรกิจ จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีอัตราความล้มเหลวถึงร้อยละ 70 ของของรุ่นที่ 1 ที่ต้องปิดกิจการ หรือ ขายกิจการ ก็มีปัญหาจากการขาดทักษะการทำงานไม่รู้ว่าเมื่อใด ต้องทำภารกิจใด กับใคร ด้วยวิธีการใด ค่าใช้จ่ายและผลประกอบการเป็นเช่นไร และปัญหาที่สำคัญ คือ ทัศนคติ ว่าไม่ชอบ ไม่ถนัด ไม่ได้เรียนมา จึงไม่ได้ศึกษา หัวใจ ข้อจำกัด ประโยชน์สูงสุด ทำให้ล้มเหลวในการสืบทอดธุรกิจอย่างน่าเสียดาย
  บ.คนก้าวหน้า ได้เฝ้าสังเกตปัญหาของคนจบใหม่ ของผู้จัดการโครงการใหม่ ตลอดจนการสืบทอดธุรกิจเกษตรด้วยตนเอง จนมั่นใจว่ามีอาการของปัญหาทักษะการทำงานใหม่ 8 ประการ 1.เริ่มไม่ได้ 2.ของไม่ครบ 3.จบไม่ลง 4.ส่งไม่ทัน 5.งงไปหมด 6.รักษา 7.ขยาย 8.สู่สากล ซึ่งอาการทั้ง 8 มีลักษณะดังต่อไปนี้
 2. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  ตัวอย่างอาการ “จบไม่ลง” เมื่อคุณต้องส่งงานแล้วจบงานไม่ได้ มีอาการจบไม่ลงแบบนี้หรือ ไม่ ?
  ขอ เริ่มจากปัญหาจบไม่ลง จบไม่ลง เป็นปัญหาซึ่งมีการเสียเวลา เสียทรัพยากรมากที่สุด เนื่องจาก จบงานในช่วงสุดท้ายของกำหนดส่งไม่ได้ คุณต้องแก้งานใหม่บางส่วน หรือ เกือบทั้งหมด จากการรวบรวมปัญหาของ บ.คนก้าวหน้า “สั่งอย่างทำอย่าง” “ขอบเขตไม่ชัด” “งานที่ไม่ต้องการในสัดส่วนที่สูง” “ปัญหาซ้ำซาก” “ทำเป็นอยู่คนเดียว” “ไม่สร้างมาตรฐาน” และ “ผู้ปฏิบัติการตัดสินใจไม่ได้”

  • คุณถูกบ่นว่า “สั่งอย่างทำอย่าง” แยกแยะไม่ได้ เพราะ เป้าหมายมีคุณลักษณะไม่ชัดเจน
  • ขอบเขตไม่ชัด เมื่อนำเสนองาน คุณมีการเพิ่มเติม คุณต้องแก้ตลอดเวลา
  • งานที่ไม่ต้องการในสัดส่วนที่สูง ของจึงไม่ครบจำนวน
  • คุณได้ยิน “ปัญหาซ้ำซาก”ตลอดเวลา ปัญหาเดิมวนเวียนแก้ปัญหาไม่หายขาด แก้ปัญหาของงานที่ไม่ต้องการไม่ได้
  • คุณ “ทำเป็นอยู่คนเดียว” แก้ปัญหาของเสียได้ เป็นลำดับ ก่อนหลังที่มีประสิทธิผลสูง โดยสามารถควบคุมปัญหาสำคัญให้หายขาด
  • คุณไม่สร้างมาตรฐาน หมายถึง ตนเอง หรือ คนอื่นทำแล้วไม่เหมือนเดิม คนอื่นทำแทนไม่ได้ เป็นช่องว่าง ระหว่างผู้ปฏิบัติการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร
  • ผู้ปฏิบัติการตัดสินใจไม่ได้ การควบคุมไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  หากคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอนนี้คุณมีทางออกแล้วครับ บ.คนก้าวหน้า เคยมีปัญหา อาการ จบไม่ลง เช่นเดียวกัน จึงแก้ได้ด้วยตนเอง และ เป็น บ.ที่ปรึกษา ถ่ายทอดให้ผู้อื่น แก้ได้เหมือนกัน ปัญหาจบไม่ลง
  ที่คุณเริ่มต้นไม่ได้ เพราะคุณไม่มีหลักการ คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อแยกแยะ แก้ปัญหา เพื่อควบคุม และ จัดการ อาการของปัญหา“สั่งอย่างทำอย่าง” “ขอบเขตไม่ชัด” “งานที่ไม่ต้องการในสัดส่วนที่สูง” “ปัญหาซ้ำซาก” “ทำเป็นอยู่คนเดียว” “ไม่สร้างมาตรฐาน” และ “ผู้ปฏิบัติการตัดสินใจไม่ได้” เพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหา ควบคุม ได้ทั้งระดับจัดการ และ บริหาร ตลอดจนใช้แนวทางจบลงการประยุกต์ใช้ ในการฝึกบัณฑิตจบใหม่ให้ทำงานเป็น และการสืบทอดธุรกิจเกษตรด้วยตนเอง เช่นกัน
 3. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  ผลงานที่ผ่านมาของการคิดเป็นก่อนทำเป็น
  บ.คนก้าวหน้าได้นำทักษะการทำงาน คิดเป็นก่อนทำเป็น ไปใช้สำเร็จแล้วด้วยตนเอง 3 พื้นที่ ทั้งในการฝึกให้บัณฑิตที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเป็น ทั้งในโครงการดำเนินการให้การบ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทยที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เกิดขึ้นให้ มีอัตราปิดกิจการลดลง และ การสืบทอดธุรกิจเกษตรที่ไม่มีความรู้ ไม่ชอบไม่ถนัด ประสบความสำเร็จ ดังแสดงในกรณีศึกษา ดังนี้  จากกรณีศึกษาข้างต้น ด้วยการคิดเป็น ก่อนทำเป็น ทำให้คนทำงานใหม่ ที่ไม่ได้เรียนมา ไม่มีประสบการณ์ ทำงานสำเร็จได้ โดยใช้เวลาน้อยลง ใช้งบประมาณน้อยลง
  คุณคิดว่า ต้องมีคิดอะไร ต้องทำอะไร ต้องมีความรู้อะไร จึงสามารถทำงานใหม่ ๆ ที่ไม่ได้เรียนมา ไม่ถนัด ให้ประสบความสำเร็จ แสดงว่าต้องมีหลักการสำคัญอยู่ในการคิดเป็นก่อนทำเป็น
 4. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  หลักการคิดเป็นก่อนทำเป็น
  การทึ่คุณจะทำงานใหม่ ๆ ให้สำเร็จ คุณจะมีทักษะการแก้ปัญหาขาดทักษะการทำงานได้นั้น คุณจำเป็นต้องคิดเป็นก่อนทำเป็น โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถในการทำงานของคน ในรูปที่ 3.1 ซึ่งเป็นหลักการที่แม้แต่มือใหม่ก็ทำงานใหม่สำเร็จได้ ด้วยมาตรฐานของ บ.คนก้าวหน้า  รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการพัฒนาความสามารถของคน
  จากรูปที่ 3.1 มีขั้นตอนการพัฒนาความสามารถของคน 5 ขั้นตอน ยอมรับว่าไม่รู้ ศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติทำได้ตามค่าเฉลี่ย ปฏิบัติทำเป็น สูงกว่าค่าเฉลี่ย และ ปฏิบัติและถ่ายทอด เมื่อทำเป็นเลิศ กล่าวคือ มีความสามารถในการทำซ้ำเงื่อนไขเดิม และ ทำซ้ำในเงื่อนไขใด ๆ ตลอดจนรู้ที่มาที่ไปของความจำเป็นในการสร้างความรู้นั้นขึ้นมา
 5. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  หลักการคิดเป็นก่อนทำเป็น มี 4 มิติ
  หลักคิดเป็นก่อนทำเป็น จากการเฝ้าสังเกตในพื้นที่ การทำงานใหม่ โครงการใหม่ สืบทอดธุรกิจเกษตร สำเร็จนั้น มี 4 มิติ ประกอบด้วย 1.ผลงาน 2.การสื่อสาร 3.การจัดการ และ 4. สภาวะของความก้าวหน้า เพื่อให้คุณเห็นมิติ หรือ ภาพรวมของการคิดเป็นก่อนทำเป็น โดยมีคำจำกัดความดังนี้
  • ผลงาน หมายถึง ผลงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งจำนวน และคุณภาพ ภายใต้เวลา และทรัพยากรที่เท่ากัน
  • การสื่อสาร หมายถึง การสรุปผลงาน การนำเสนอ ตลอดจน สร้างมาตรฐานการทำงาน
  • การจัดการ หมายถึง การรู้สถานะ การแยกแยะ แก้ปัญหา ควบคุม การจัดการ
  • สภาวะของความก้าวหน้า หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างการจบลงที่มีการสร้างมาตรฐานการทำงาน การรักษามาตรฐาน สู่การขยายงานในระดับการจัดการอุตสาหกรรม
 6. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  ทักษะการคิดเป็นก่อนทำเป็น คือ อะไร ? เพื่ออะไร ? ?
  ทักษะการทำงานการคิดเป็นก่อนทำเป็น คือ ชุดความรู้พื้นฐาน ด้านการแก้ปัญหา การบริหารเวลา จำนวน และต้นทุน ที่มุ่งเน้นการขยายความสามารถของคนในการแก้ปัญหาการทำงาน 8 ประการ
  โดยมีหัวใจสำคัญที่การสนับสนุนให้คนที่ตั้งใจ ได้รับถ่ายทอดความรู้จริง เพื่อ ที่สำคัญมีขั้นตอนการพัฒนาความสามารถด้านการทำงานเพื่อลดต้นทุน ลดเวลา ดังแสดงในรูปที่ ….ตลอดจนมีจุดตรวจสอบให้คุณสามารถฝึกทักษะได้ด้วยตัวคุณเอง

  รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถด้านการทำงานเพื่อลดต้นทุน เวลา
  จากรูปที่ 4.1 แสดงชุดความรู้พื้นฐาน เพื่อแก้อาการขาดทักษะการทำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • การแก้ปัญหาเป็น เพื่อแก้ปัญหา จบไม่ลง รักษามาตรฐาน ขยาย
  • การจัดลำดับความสำคัญเป็น เพื่อแก้ปัญหางงไปหมด
  • การบริหารเวลาเป็น เพื่อแก้ปัญหาเริ่มไม่ได้ ส่งไม่ทัน
  • การวางแผนงานโครงการเป็น เพื่อแก้ปัญหา ของไม่ครบ จบไม่ลง ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • การวางแผนสืบทอดธุรกิจเกษตร เพื่อสืบทอดธุรกิจเกษตร สู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่
  • การคิดเป็นภาพ เพื่อแก้ปัญหาจบไม่ลง

  ทักษะการทำงาน คิดเป็นก่อนทำเป็นนี้ เพื่อ การนำความรู้ไปใช้ ในการแก้ปัญหาอาการขาดทักษะการทำงานทั้ง 8 ประการ ตามขั้นตอนการพัฒนาความสามารถด้านการทำงานเพื่อลดต้นทุนและลดเวลา โดยการถ่ายทอดความรู้จริง และ การฝึกฝนความรู้จากผู้รู้จริง(รู้แจ้งเห็นจริง) ฝึกทักษะการทำงาน ให้คุณ คิดเป็น ก่อนทำเป็น อาทิ แก้ปัญหาเป็น ลำดับความสำคัญเป็น บริหารเวลาเป็น บริหารจำนวนเป็น การวางแผน คิดเป็นภาพ สื่อสารเป็นภาพ ซึ่งเป็นหลักการ วิธีการ กรอบความคิดของหนังสือความลับของคน และ ความจริงที่ทำให้รวย ซึ่ง บ.คนก้าวหน้าใช้เป็นหลักการ เพื่อ ลดการลองผิดลองถูก ลดการเสียเวลา ลดการสูญเสียทรัพยากร ตลอดจนการสร้างความสำเร็จในการทำงานใหม่ของคุณ
 7. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  ประโยชน์ที่คุณได้รับ งานใหม่ ๆ กว่าคนจะทำงานเป็น กว่าคนจะคิดเป็น
  • จากคนจบใหม่ ที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอะไร ไม่รู้ว่าต้องเริ่มคิดอะไร? เมื่อรู้ว่าทำอะไรก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ? เป็น การได้เลื่อนตำแหน่งครั้งแรกที่เริ่มทำเป็น จนคิดเป็น คือ แก้ปัญหาเป็น บริหารเวลา ลำดับความสำคัญเป็น วางแผนเป็น สร้างมาตรฐานการทำงานเป็น ที่ช่วยประหยัดเวลา และทรัพยากร
  • จากผู้จัดการโครงการใหม่ ให้คุณรู้ว่าต้องเริ่มงาน จบงานอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมาย ส่งงานทันเวลา แก้ปัญหางานเร่งด่วนให้หมดไป สู่การทำงานแบบมีทิศทาง สร้างมาตรฐานงานได้ และ ขยายงานได้
  • จากผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ เป็นผู้ทำธุรกิจเป็น มีอัตราการปิดกิจการลดลง สามารถจบงานได้ สร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจของตนเองได้ มีแนวทางในการขยาย และพัฒนาธุรกิจสู่นะดับสากลได้
  • จากผู้สืบทอดธุรกิจเกษตร เป็นทำสืบทอดธุรกิจเกษตรเป็น ที่ไม่พียงรักษาธุรกิจได้ แต่รู้หัวใจ ข้อจำกัด และประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ มีความสามารถในการต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ในรูป วัสดุ พลังงาน อาหาร ยา ขยายและการปรับตัวในการแข่งขันระดับสากลด้วย
 8. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  บทสรุป
  จากปัญหาของคนจบใหม่ กว่าจะทำงานเป็น รวมถึงปัญหาของผู้จัดการโครงการที่ส่งงานไม่ทัน ตลอดจนปัญหาของผู้สืบทอดธุรกิจเกษตร ที่มีอัตราการสืบทอดเกษตรธุรกิจต่ำ ต้องลองผิดลองถูก กังวล ไม่มั่นใจ
  นับตั้งแต่วันนี้ที่การทำงานใหม่ของคุณ ไม่ต้องลองผิดลองถูก กังวล ไม่มั่นใจ อีกต่อไป ด้วยทักษะการทำงาน คิดเป็น ก่อนทำเป็น ของคนก้าวหน้า ให้คุณทำงานสำเร็จได้ ประหยัดเวลา และ ประหยัดทรัพยากร ให้คนเข้าถึงความรู้จริง สร้างความมั่นใจให้คุณทำงานให้ก้าวหน้า การคิดเป็นก่อนทำเป็น ช่วยให้คุณมีทักษะการทำงาน เริ่มได้ ของครบ จบลง ส่งทัน มีทิศทาง รักษา ขยาย สู่สากล สืบต่อไป
 9. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  จากปัญหา ของบัณฑิต จบใหม่-มีปัญหาไม่มีประสบการณ์ทำงาน-แล้วต้องคิดอะไร-ทำอย่างไร-จึงจะทำงานเป็น

  http://kon9na.com/forum/showthread.p...เป็น

  ผลของปัญหาดังกล่าวนำมาสู่ การฝึกอบรม "คิดเป็น ก่อนทำเป็น" สำหรับ ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต
  การฝึกอบรม ปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  http://kon9na.com/forum/showthread.p...น-500-คน)
  การฝึกอบรม คิดเป็น ก่อนทำเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก
  http://kon9na.com/forum/showthread.p...ิการ

  เพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสได้รับรู้ การคิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อไปทำงานอย่างมั่นใจ บริษัทคนก้าวหน้าจึงสร้างหลักสูตร ฝึกอบรม คิดเป็น ก่อนทำเป็น


  สร้างความก้าวหน้าให้ตนเอง และสังคม ต่อไป
 10. Pairoj Phootong
  Pairoj Phootong
  ปัญหาของบัณฑิตจบใหม่ ทำงานไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทำงานเป็น
  บัณฑิตจบใหม่ เป็น กลุ่มคน ที่เชื่อได้ว่า เมื่อไปทำงานในองค์กร จะเจอปัญหา
  1.เริ่มไม่ได้
  2.ของไม่ครบ
  3.จบไม่ลง
  4.ส่งไม่ทัน
  5.งงไปหมด

  บ.คนก้าวหน้า จึงได้เสนอโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ในหลักสูตร คิดเป็นก่อนทำเป็น เพื่อทำงานเป็น
  ซึ่งได้ร่วมจัดกลักสูตรให้กับ 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

  เริ่มต้นที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  http://kon9na.com/forum/showthread.p...84%E0%B8%99%29
Results 1 to 10 of 10