mintsaccount

แนะ 7 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนกู้สินเชื่อข้าราชการในวัยเกษียณ

Rate this Entry
เพื่อไม่ให้ความสุขในวัยเกษียณต้องหยุดชะงัก ธนาคารหลายแห่งจึงผุดสินเชื่อที่สามารถตอบโจทย์ทุกความจำเป็นเหล่านี้ขึ้นมา โดยให้สิทธิกู้เงินผ่าน สินเชื่อข้าราชการ บำนาญ เพื่อให้นำไปใช้จ่ายตามความต้องการ เช่น การใช้อุปโภค บริโภค รวมไปถึงการใช้หนี้และการต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งก่อนที่จะไปยื่นเรื่องขอสินเชื่อนั้นทางเรามีหลายสิ่งที่ควรรู้หลายข้อมาให้ท่านได้ศึกษารายละเอียดกันสินเชื่อข้าราชการ บำนาญคืออะไร ใครได้สิทธิบ้าง
เป็นสินเชื่อที่วัยเกษียณสามารถใช้หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันการขอกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายตามความต้องการได้ โดยจะให้สิทธิในการขอสินเชื่อเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกษียณอายุราชการแล้วเท่านั้นเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ควรรู้ก่อนขอ สินเชื่อข้าราชการ บำนาญ
การทำเรื่องขอกู้เงินด่วนของ KTB สินเชื่อวัยเกษียณจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้แต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการขอสินเชื่อต่อไป


หลังจากที่เกษียณแล้วจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งหนังสือรับรองนี้สามารถที่จะนำมาค้ำประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารได้ อาทิ ถ้าหากหนังสือรับรองบำเหน็จตกทอดที่วงเงิน 200,000 บาท ก็สามารถที่จะนำหนังสือรับรองนี้มาทำการค้ำประกันได้ด้วยวงเงิน 200,000 บาท หรือคิดเป็น 100% จากเงินบำเหน็จตกทอด
หากเป็นผู้ที่เกษียณอายุก่อนกำหนดหรือที่เรียกว่า เออร์ลี่ รีไทร์ ก็สามารถที่จะกู้ยืมเงินได้แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินแบบบำนาญเท่านั้น


การอนุมัติ สินเชื่อข้าราชการ บำนาญนั้นจะพิจารณาจากรายได้การรับบำนาญในแต่ละครั้งว่ามียอดรับเพียงพอต่อการชำระค่างวดหรือไม่
สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญเป็นสินเชื่อที่สามารถเลือกผ่อนชำระได้ แต่ส่วนมากจะกำหนดระยะเวลาในการผ่อนนานสูงสุดไว้ ถ้าหากเลือกผ่อนนานสุดจ่ายชำระคืนน้อย แต่ถ้าเลือกระยะเวลาผ่อนสั้นลงแม้จะจ่ายชำระคืนแต่ละงวดมากกว่าแต่ทำให้จบหนี้สินได้เร็วขึ้น


สำหรับกรณีผู้กู้ได้เสียชีวิตลงทายาทไม่ต้องผ่อนชำระยอดที่ค้างต่อ เพราะทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ปิดยอดบัญชีค้างของสินเชื่อให้ตามมูลค่าคงเหลือ สำหรับส่วนต่างของสิทธิบำเหน็จจะถูกส่งมอบให้กับทายาทต่อไป
เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอกู้ สินเชื่อข้าราชการ บำนาญ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดตัวจริง สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารอย่างอื่นที่ทางธนาคารแจ้งให้ได้ทราบ


ผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ทั้งนี้เงื่อนไขและข้อตกลงสินเชื่อของข้าราชการ ของธนาคารแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่นโยบายที่ได้กำหนดมา ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในรายละเอียดต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้จากผู้ให้บริการสินเชื่อโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการนำมาตัดสินใจขอกู้ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ต้องการศึกษาสินเชื่อเงินด่วนของ KTB และการกู้เงินออนไลน์สามารถดูได้ที่: https://krungthai.com/th/personal/lo...sonal-loan/524ที่มาข้อมูล
https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/48
https://www.somwang.co.th/th/loan/pe...ionerloan.html
https://www.komchadluek.net/hot-social/486944
https://www.somwang.co.th/th/article...pensioner.html
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments