โรงเรียนวิศวกรรมขั้นสูง จาก BIT

พื้นที่สำหรับเผยแพร่ความรู้ ให้ผู้รับได้สำผัสถึงคำว่า

"ทักษะวิชาชีพวิศวกรรม"

** ขอบคุณรูปจาก http://www.ecology.com/2009/12/05/trillions-invested-green-enconomy/

Group Discussions

Showing Discussions 5 of 5