ค่า spread ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ exchange rate ที่ต้องรู้ - Blogs - SBNTown Community

Teera.18

ค่า spread ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ exchange rate ที่ต้องรู้

Rate this Entry
ค่า spread ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ exchange rate ที่ต้องรู้

เมื่อต้องทำธุรกรรมการโอนเงินต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยว การนำเข้า ส่งออกสินค้า หรือการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือผ่านกองทุนรวมนั้น ก็มักจะมีเรื่องของการแลกเงินระหว่างคู่สกุลเงินมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ และหากคุณต้องธุรกรรมที่เกี่ยวจ้องกับต่างประเทศอย่างการแลก USD/THB อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ หรือ exchange rate เท่ากับ 33.00 จะมีสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง 2 สกุล คือ USD หรือดอลลาร์สหรัฐ และ THB หรือ บาท
สกุลเงินตัวแรกถูกเรียกว่า สกุลเงินหลัก หรือ Base currency exchange จาก scb สกุลเงินหลักจะเป็นสกุลเงินตัวที่อยู่หน้า โดยสกุลเงินหลักจะเป็นตัวที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายอยู่เสมอ เช่น USD/THB = 33.00 หมายความว่า ต้องใช้เงิน 33.00 บาทเพื่อที่จะซื้อสกุลเงินหลักจำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินตัวที่สองถูกเรียกว่า สกุลเงินรอง หรือ quote currency เป็นสกุลเงินที่ถูกนำไปใช้ในการซื้อสกุลเงินหลักเสมอ เมื่อทำการซื้อหรือ buy คู่เงิน จะได้เงินสกุลหลักมาไว้ในมือคือ USD ในทางกลับกันเมื่อทำการขาย หรือ sell ก็จะได้เงินสกุลรองมาถือไว้ในมือ คือ THB
เมื่อทำการ buy หรือ sell คู่สกุลเงิน จะไม่ได้เรทที่ 33.00 แต่จะได้ราคา buy ที่ราคาสูงกว่า เพราะโบรกเกอร์หรือธนาคารพาณิชย์จะตั้งราคาเสนอให้ซื้อ (bid) ให้สูงขึ้น และจะได้ราคา sell ที่ต่ำกว่าเพราะโบรกเกอร์หรือธนาคารพาณิชย์จะตั้งราคาเสนอให้ขาย (ask) ให้ต่ำลง ทำให้เมื่อทำการแลกเงินไปกลับแบบทันทีจะเกิดการขาดทุนขึ้น ส่วนต่างของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ถูกเรียกว่า spread ซึ่งก็คือ ราคา buy - ราคา sell หรือ ราคา ask - ราคา bid ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมส่วนที่ผู้รับแลกเงินเรียกเก็บ และเป็นค่าความเสี่ยงในการถือคู่สกุลเงินที่มีค่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ต่างกัน (swap)
ความผันผวนของค่าเงินนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของคู่สกุลเงิน (ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร อัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน การเลือกตั้ง ) เป็นต้น เมื่อปัจจัยโดยรวมมีเสถียรภาพจะทำให้ค่า spread ในการแลกเงิน ( money exchange กับ scb) มีค่าต่ำ ทำให้สามารถลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนี้ลงไปได้ ช่วงเวลานี้ ทั้งผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และนักธุรกิจ ก็สามารถทำ การโอนเงินต่างประเทศ ได้สะดวก รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขาย กองทุนรวม ด้วย
ท้ายที่สุดนี้เราจะมายกตัวอย่างการคำนวณค่า spread ให้ดู สมมติว่า buying rate หรือ ask price ของ USD/THB เท่ากับ 33.50 บาท และ selling rate หรือ bid price เท่ากับ 32.50 จะมีค่า spread เท่ากับ 33.50 - 32.50 = 1.00 ซึ่งหมายถึง มีค่าธรรมเนียมในการแลกเงินไปกลับเท่ากับ 1 บาทต่อการแลกเงินสกุลหลัก 1 ดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.scb.co.th/th/personal-ba...nge-rates.html
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments